कुङ्कुमपङ्ककलङ्कितदेहा...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

कुङ्कुमपङ्ककलङ्कितदेहा गौरपयोधरकम्पितहारा।नूपुरहंस-रणत्पदपद्मा कं न वशं कुरुते भुवि रामा॥