जैनदर्शनसूक्तयः (वृष्टिः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. वृष्टिर्न वारिदात् । - आदिपुराणम् ५.१८