परोपकाराय वहन्ति नद्यः...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to searchपरोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः ।
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् ॥