बुभुक्षितैर्व्याकरणं...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितै: काव्यरसो न पीयते।
न छन्दसा केनचिदुद्धृतं कुलं हिरण्यमेवार्जय निष्फला गुणा:॥