अत्यनुबद्धानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:३५, ७ आगस्ट् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:३५, ७ आगस्ट् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ऋग्वेदः‏‎ (४९ परिसन्धयः)
 2. अथर्ववेदः‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 3. विकिपीडिया:शिष्टाचार‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 4. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 5. विकिसूक्तिः:बाबेल्‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 6. यजुर्वेदः‏‎ (१९ परिसन्धयः)
 7. जगद्गुरुरामभद्राचार्यः‏‎ (७ परिसन्धयः)
 8. सदस्यसम्भाषणम्:Shubha‏‎ (६ परिसन्धयः)
 9. सदस्यः:Shubha‏‎ (६ परिसन्धयः)
 10. प्रतिवादिभयङ्कर श्री अनन्ताचार्य‏‎ (५ परिसन्धयः)
 11. कालिदासः‏‎ (५ परिसन्धयः)
 12. भर्तृहरिनीतिशतकम्‏‎ (५ परिसन्धयः)
 13. वर्गः:वेदसूक्तिः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 14. सुभाषितसङ्ग्रहः/प्रशंसात्मकानि सुभाषितानि‏‎ (४ परिसन्धयः)
 15. मीडियाविकि:Common.js‏‎ (४ परिसन्धयः)
 16. वर्गः:ग्रन्थाः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 17. रामायणसूक्तयः (अपकीर्तिः)‏‎ (४ परिसन्धयः)
 18. वर्गः:सुभाषितानि‏‎ (४ परिसन्धयः)
 19. विकिसूक्तिः:स्वागतम्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 20. वर्गः:प्रहेलिकाः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 21. मीडियाविकि:Common.css‏‎ (४ परिसन्धयः)
 22. वर्गः:उपनिषद्वाक्यानि‏‎ (४ परिसन्धयः)
 23. नीतिशतकम्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 24. मोहनदास करमचंद गांधी‏‎ (४ परिसन्धयः)
 25. पादुकासहस्रे चित्रपद्धतिस्त्रिंशी (०३ गोमूत्रिकाबन्धः)‏‎ (४ परिसन्धयः)
 26. रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा)‏‎ (४ परिसन्धयः)
 27. वोल्टेयर्‏‎ (४ परिसन्धयः)
 28. सदस्यः:Soorya Hebbar‏‎ (४ परिसन्धयः)
 29. वर्गः:चाटुचणकः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 30. बंकिम चंद्र चटर्जी‏‎ (४ परिसन्धयः)
 31. भट्टी‏‎ (४ परिसन्धयः)
 32. वर्गः:उक्तयः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 33. सामवेदः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 34. माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 35. आरे बाधस्व दुच्छुनाम् ॥‏‎ (४ परिसन्धयः)
 36. ऋग्वेदः मण्डल १‏‎ (४ परिसन्धयः)
 37. सुभाषितसङ्ग्रहः/सूक्तिमञ्जरी‏‎ (४ परिसन्धयः)
 38. सदस्यः:בײַ מיר ביסטו שיין‏‎ (४ परिसन्धयः)
 39. वर्गः:सूक्तयः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 40. स्वामी विवेकानन्दः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 41. सुभाषितसङ्ग्रहः/सययोचितसदुक्तयः‏‎ (४ परिसन्धयः)
 42. मीडियाविकि:Gadgets-definition‏‎ (४ परिसन्धयः)
 43. सदस्यः:I18n‏‎ (४ परिसन्धयः)
 44. रामायणसूक्तयः (अर्थः)‏‎ (३ परिसन्धयः)
 45. विनायकदामोदरसावर्करः‏‎ (३ परिसन्धयः)
 46. रूमि‏‎ (३ परिसन्धयः)
 47. वर्गः:गीतानि‏‎ (३ परिसन्धयः)
 48. मौक्तिकानि (अकारः)‏‎ (३ परिसन्धयः)
 49. धियो यो नः प्रचोदयात् ॥‏‎ (३ परिसन्धयः)
 50. अथर्वशिखोपनिषत्‏‎ (३ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्