बहुवर्गयुक्तपुटानि ।

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:०३, २९ जून् २०२२ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:०३, २९ जून् २०२२परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. स्मृतिसूक्तयः (धर्मः)‏‎ (वर्गाः)
 2. स्मृतिसूक्तयः (दानम्)‏‎ (वर्गाः)
 3. गद्यकाव्यसूक्तयः (स्त्रीस्वभावः)‏‎ (वर्गाः)
 4. गद्यकाव्यसूक्तयः (लोकनीतिः)‏‎ (वर्गाः)
 5. स्मृतिसूक्तयः (गृहस्थः)‏‎ (वर्गाः)
 6. स्मृतिसूक्तयः (वैराग्यम्)‏‎ (वर्गाः)
 7. जैनदर्शनसूक्तयः (धर्मः)‏‎ (वर्गाः)
 8. जैनदर्शनसूक्तयः (संसारः)‏‎ (वर्गाः)
 9. स्मृतिसूक्तयः (राजा)‏‎ (वर्गाः)
 10. जैनदर्शनसूक्तयः (तपः)‏‎ (वर्गाः)
 11. गद्यकाव्यसूक्तयः (भाग्यम्)‏‎ (वर्गाः)
 12. गद्यकाव्यसूक्तयः (सङ्कीर्णः)‏‎ (वर्गाः)
 13. स्मृतिसूक्तयः(मन्त्रः)‏‎ (वर्गाः)
 14. जैनदर्शनसूक्तयः (स्त्रियः)‏‎ (वर्गाः)
 15. गद्यकाव्यसूक्तयः (राजनीतिः)‏‎ (वर्गाः)
 16. जैनदर्शनसूक्तयः (सुखम्)‏‎ (वर्गाः)
 17. जैनदर्शनसूक्तयः (पुण्यम्)‏‎ (वर्गाः)
 18. जैनदर्शनसूक्तयः (हिंसा)‏‎ (वर्गाः)
 19. आक्रान्तं मरणेन ...‏‎ (वर्गाः)
 20. गद्यकाव्यसूक्तयः (सज्जनचरितम्)‏‎ (वर्गाः)
 21. गद्यकाव्यसूक्तयः (प्रेम)‏‎ (वर्गाः)
 22. जैनदर्शनसूक्तयः (कर्म)‏‎ (वर्गाः)
 23. स्मृतिसूक्तयः (गौः)‏‎ (वर्गाः)
 24. जैनदर्शनसूक्तयः (आत्मा)‏‎ (वर्गाः)
 25. गद्यकाव्यसूक्तयः (कर्म)‏‎ (वर्गाः)
 26. स्मृतिसूक्तयः (अहिंसा)‏‎ (वर्गाः)
 27. जैनदर्शनसूक्तयः (महानिधिः)‏‎ (वर्गाः)
 28. जैनदर्शनसूक्तयः (ज्ञानम्)‏‎ (वर्गाः)
 29. जैनदर्शनसूक्तयः (बुधः)‏‎ (वर्गाः)
 30. जैनदर्शनसूक्तयः (सज्जनः)‏‎ (वर्गाः)
 31. जैनदर्शनसूक्तयः (दुःखम्)‏‎ (वर्गाः)
 32. जैनदर्शनसूक्तयः (सुखदुःखम्)‏‎ (वर्गाः)
 33. जैनदर्शनसूक्तयः (मोक्षः)‏‎ (वर्गाः)
 34. स्मृतिसूक्तयः(योगः)‏‎ (वर्गाः)
 35. विद्या विवादाय धनं मदाय...‏‎ (वर्गाः)
 36. जैनदर्शनसूक्तयः (आयुः कर्म)‏‎ (वर्गाः)
 37. गद्यकाव्यसूक्तयः (यौवनम्)‏‎ (वर्गाः)
 38. जैनदर्शनसूक्तयः (सत्यम्)‏‎ (वर्गाः)
 39. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे...‏‎ (वर्गाः)
 40. जैनदर्शनसूक्तयः (विनयः)‏‎ (वर्गाः)
 41. गद्यकाव्यसूक्तयः (अर्थः)‏‎ (वर्गाः)
 42. स्मृतिसूक्तयः (सत्यम्)‏‎ (वर्गाः)
 43. जैनदर्शनसूक्तयः (मोहः)‏‎ (वर्गाः)
 44. जैनदर्शनसूक्तयः (कामः)‏‎ (वर्गाः)
 45. स्मृतिसूक्तयः (ज्ञानम्)‏‎ (वर्गाः)
 46. जैनदर्शनसूक्तयः (योगः)‏‎ (वर्गाः)
 47. जैनदर्शनसूक्तयः (अहिंसा)‏‎ (वर्गाः)
 48. जैनदर्शनसूक्तयः (विद्या)‏‎ (वर्गाः)
 49. गद्यकाव्यसूक्तयः (गुणगरिमा)‏‎ (वर्गाः)
 50. जैनदर्शनसूक्तयः (शास्त्रम्)‏‎ (वर्गाः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अधिकतमवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्