अवर्गीकृताः वर्गाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:०८, १३ आगस्ट् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:०८, १३ आगस्ट् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #४१ क्रमाङ्कपर्यन्तं ४१ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. !Main category
 2. Candidates for speedy deletion
 3. अकाराद्याः प्रहेलिकाः
 4. अभिधानचिन्तामणिः
 5. अमितगतिश्रावकाचारः
 6. अमृतवचनम्
 7. अलङ्कारानुगुणं सुभाषितानि
 8. आचिपुराणम्
 9. आदिपुराणाम्
 10. इन्र्दवंशा
 11. उपदेशप्रकारणम्
 12. ऋकारान्तादयः लौकिकन्यायाः
 13. कृतिखण्डनेऽपि यत्नः
 14. गद्यसुभाषितानि
 15. ग्रन्थाः/रामायणसूक्तयः
 16. चाकारादयः लौकिकन्यायाः
 17. चित्रपद्धतिस्त्रिंशी
 18. जैनदर्शनसूक्तयः यकारादयः विषयाः
 19. द्विसंधानमहाकाव्यम
 20. न्यायकुमुदचन्द्रः
 21. पदिम्न्न्दपंचविंशतिः
 22. परिशीलनीयानि
 23. पांडावपुराणम्
 24. पुरुषार्थसिद्धयुपायः
 25. प्रमेयकमलमार्ताण्डः
 26. फकारदयः लौकिकन्यायाः
 27. फलकम्
 28. भारतम्
 29. भिक्षा
 30. योगबिन्धुः
 31. रकरादयः लौकिकन्यायाः
 32. रत्नकरण्डाश्रावकाचारः
 33. रसानुगुणं सुभाषितानि
 34. लाटिसंहिता
 35. वियोगिनी
 36. विषयवस्तु
 37. विषयसर्वस्वम्
 38. ष्कारादयः लौकिकन्यायाः
 39. संस्कृतनाटकानि
 40. समुद्रदत्तचरितम्
 41. सागारधर्मामृतम्

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अवर्गीकृतवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्