वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07i
  • पञ्जीकृतम्: ०२:१६, २८ मार्च् २०२० (६ मासाः पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या:
  • कीलितम् आम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ja.wikipedia.org०२:१६, २८ मार्च् २०२०नूतन वृत्तान्त(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारणम् : sockpuppet
  • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
  • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
  • वि-पत्रं निष्क्रियम्
  • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
login.wikimedia.org०२:१७, २८ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org०२:१७, २८ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)