वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 28U
  • पञ्जीकृतम्: १२:३७, ४ सेप्टेम्बर् २०२० (११ मासाः पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या:
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
en.wikipedia.org१२:३७, ४ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१२:३७, ४ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org१२:३७, ४ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१२:३७, ४ सेप्टेम्बर् २०२०नूतन वृत्तान्त(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारणम् : nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii
  • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
  • स्वयमवरोधः निष्क्रियः ।
  • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।