समुद्रमधुबिन्दुन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

समुद्रस्य जले कश्चन मधुबिन्दुः पातितः चेत् किमयं समुद्रः मधुरः भविता ? एवम् दुर्गुणसमूहे एकः सद्गुणः स्थापितः चेत् अपि तस्य परिणामः न भवति इति भावः ।