साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा...

विकिसूक्तिः तः
(साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

<poem> साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा एव केवलम् । सरसो विपरीतोऽपि सरसत्वं न मुञ्चते ॥