सृजति तावदशेषगुणाकरं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवि।तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेद् अहह कष्टमपण्डितता विधे:॥