रामायणसूक्तयः (आदिकाव्यम्)

विकिसूक्तिः तः
(आदिकाव्यम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

नह्यन्योऽर्हति काव्यानां यशोभाग् राघवादृते ॥ (उत्तरकाण्डः ९८/१८)

२. चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ।

तावत् ते भाविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा ।
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथाः । (उत्तरकाण्डः ४०/२२)