मुखपुटम्

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ


विकिसूक्तिः
विकिसूक्तिः
कश्चित् स्वतन्त्रः सुभाषितसङ्ग्रहः
सश्रद्धः  यः कोऽपि सम्पादयितुम् अर्हति।

विकिसूक्तौ वः हार्दं स्वागतम्

विकिलोकस्य संस्कृतभाषायाः सुभाषितोद्याने वः हार्दं स्वागतम् । 'विकिसूक्तिः' नाम संस्कृतभाषायाः सुभाषितसमुत्तारणस्य काचित् परियोजना अस्ति । अस्य अभिवृद्ध्यर्थे सम्पादनं समुत्तारणं वा यूयं स्वयमेव कर्तुं शक्नुथ । देवनगरीलिप्याः टङ्कनं (मुद्रलेखनं) कर्तुं साहाय्यकाः सूचनाः अत्र वर्तन्ते ।

सम्प्रति संस्कृतविकिसूक्तौ ४,७२७ पृष्ठानां सङ्ग्रहः विद्यते ।

मङ्गलवासरः, मे ३०, २०२३; समयः- ००:५५ UTC

अं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9

भूमिका

अयि भोः विकिसंस्कृतबन्धो सूक्तीनां कोशेऽस्मिन् ते हार्दं स्वागतम् । अत्र संस्कृतसूक्तयः, सुभाषितानि, लोकोक्तयः, प्रहेलिकाः, चाटूक्तयः च प्राप्तुं तथा योजयितुं च शक्नुमः । अस्मिन् भवतां योगदानम् इच्छामः । एतत् कार्यं कर्तुं संस्कृतस्य गभीरज्ञानं भवेत् एव इति नास्ति । प्राथमिकसाहाय्यार्थं प्राचीनयोजकानां (सक्रियकार्यकर्तॄणां) साहचर्येण मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्नोति । भवेम संस्कृतानुरागिणः लोकहितकारिणः । धन्यवादाः।

विषयाः

अद्यतनी वेदसूक्तिः

अहं सूर्य इवाजनि ॥ (सामवेदः १५२)

अहं सूर्यः इव प्रकाशवान् भविष्यामि ।
इयं नः गीर्वाणी...

संस्कृतं ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्ति । अत्र गणितं चिकित्साविज्ञानं, जीवविज्ञानं, वनस्पतिविज्ञानम् इत्यादयः शिल्पसङ्गीतादयः च सन्निहिताः सन्ति । विज्ञानविद्यार्थिनः प्राचीनसमुन्नतविज्ञानम् अपि यथा जानीयुः तथा विज्ञानविषयैः सह संस्कृतस्यापि अध्यापनम् अनिवार्यं स्यात् ।
- डा. मुरलीमनोहरजोशी


हे चतुर, वद उत्तरम् !

य एवादिः स एवान्तो मध्ये भवति मध्यमः ।
य एतन्नाभिजानीयात् तृणमात्रं न वेत्ति सः ॥

आदौ यकारः, अन्ते सकारः विद्यते । मध्ये ग्रन्थिः विद्यते । इदं यः न जानीयात् स तृणमात्रमपि न जानाति । ’तृणम्’ इत्यस्य पर्यायपदमेव अस्य उत्तरं भवति ।

उत्तरम्

यवसम्चाटुचणकः

न ब्रह्यचारी न गृही न वनस्थो न वा यतिः ।
पञ्चमः पञ्चभद्राख्यः छात्राणामयमाश्रमः ॥

छात्रावासेषु वसन्तः सर्वे अध्ययनैकासक्ताः भवन्ति इति न । भोजनादिव्यवस्था भवति तत्र इत्यतः सुखजीवनाय अपि वसन्ति केचन । तान् दृष्ट्वा केनचित् रचितः श्लोकः एषः । ‘‘लोके चत्वारः आश्रमाः प्रसिद्धाः - ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं वानप्रस्थं, संन्यासः चेति । छात्रावासवासिनः एतेभ्यः आश्रमेभ्यः बहिर्भूताः, एतेभ्यो अन्येन पञ्चमेन प्रकारेण जीवन्ति । पञ्चेन्द्रियाणां तृप्त्यै येन केनचित् प्रकारेण प्रयतन्ते इत्यतः ते ‘पञ्चभद्राः’ इति निर्दिश्यन्ते । तादृशानां छात्राणाम् आवासः एषः’’ इति सः श्लोककारः वदति छात्रावासं दृष्ट्वा ।
भ्रातृपरियोजनाः

विकिपीडियायाः आतिथेयत्वं विकिमीडिया फौण्डेषन् नाम निस्स्वार्थसङ्घटनेन कृतमस्ति। अनेन हि अन्याः अपि विविधाः परियोजनाः आयोजिताः सन्ति।

संस्कृतभाषापरियोजनाःविविधासु भाषासु विकिसूक्तिः उपलभ्यते -

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मुखपुटम्&oldid=17859" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्