रामायणसूक्तयः (उपकारः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. अर्थिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरपि यश्चरेत् ।

तस्य स्यात् सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः ॥ (किष्किन्धाकाण्डः ४३/७)

२. नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् । (उत्तरकाण्डः ४०/२४)