जैनदर्शनसूक्तयः (तरुण-वयः)

विकिसूक्तिः तः
(जैनदर्शनसूक्तयः (तरुण- वयः) इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

१. प्रयान्ति मूर्च्छामतियौवनस्थाः । - पार्श्वनाथचरितम् ८.१२