जैनदर्शनसूक्तयः (अभयदानम्)

विकिसूक्तिः तः
(जैनदर्शनसूक्तयः ( अभयदानम्) इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

अभीतिदानपुण्येन जायते भयवर्जितः । - पद्मपुराणम् ३२.१५५