वोल्टेयर्

विकिसूक्तिः तः
(फ्रांस्वा-मरी अरूएत् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

फ्रांस्वा-मरी अरूएत, लेखनीनामन् वोल्टेयर समीचीनतरज्ञात, एकः फ्रेंच प्रबोधनलेखक इतिहासविद् तार्किक च आसीत।

  • अन्तः समर्थन स्वयम्, गुण स्वयम् अपकर्षति।
  • प्रति क्षण सः मुछ् इच्छति, नर मुक्त अस्ति।
  • सत्य कामयतु, परन्तु मिथ्यात्व क्षाम्यतु।
  • अभिधेय एकः छिद्रस्य रहस्य सर्वं वद् अस्ति।
  • लेखनी ग्रह् युध्दे उपतिष्ठति।
  • एकः प्रत्युत्पन्नमति भषिन् न किमपि प्रमाणयति।
  • समीचीनतर शोभनस्य रिपु अस्ति।
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वोल्टेयर्&oldid=3644" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्