अनुपयुक्तानि पुटाणी ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २२:११, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२२:११, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

अधो दत्तसञ्चिकाः सन्ति किन्तु कस्मिंश्चिदपि पुटे न न्यस्ताः ।

अस्य वृत्तस्य परिणामः नास्ति ।

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अप्रयुक्तचित्राणि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्