कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ०५:१०, १६ जून् २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.0.202.0/24 (१६ जून् २०२४ इत्यस्य ०५:१०समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies/Webhosts: please read the FAQ should you be affected)
 • ०५:०५, १६ जून् २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.129.121 (३० जून् २०२१ इत्यस्य ०५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०५:०३, १६ जून् २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 201.158.120.34 (३० जून् २०२१ इत्यस्य ०५:०३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २३:४०, १५ जून् २०२१: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 90.167.99.80 (१६ जून् २०२१ इत्यस्य २३:४०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:३५, १५ जून् २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.85.110.16 (१५ जुलै २०२१ इत्यस्य १६:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १५:०५, १५ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.244.248.65 (१५ जून् २०२२ इत्यस्य १५:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १४:३९, १५ जून् २०२१: Vituzzu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 87.229.69.8 (१५ सेप्टेम्बर् २०२१ इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १३:१८, १५ जून् २०२१: Wiki13 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A01:CB1D:457:FE00:0:0:0:0/64 (१५ जुलै २०२१ इत्यस्य १३:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०८:४३, १५ जून् २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 68.145.203.39 (२९ जून् २०२१ इत्यस्य ०८:४३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०८:२२, १५ जून् २०२१: Stanglavine (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 173.191.242.93 (१७ जून् २०२१ इत्यस्य ०८:२२समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०२:४२, १५ जून् २०२१: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.40.213.208 (१५ जून् २०२२ इत्यस्य ०२:४२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse: repeat crosswiki vandalism)
 • ०१:२५, १५ जून् २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 140.238.0.0/20 (२२ जून् २०२१ इत्यस्य ०१:२५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • २३:२५, १४ जून् २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.29.40.35 (१४ जुलै २०२१ इत्यस्य २३:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २३:१९, १४ जून् २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.29.40.159 (१४ जुलै २०२१ इत्यस्य २३:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २२:३३, १४ जून् २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.29.41.159 (१४ जुलै २०२१ इत्यस्य २२:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2400:8900:0:0:0:0:0:0/29 (१४ फेब्रवरी २०२४ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2001:678:34C:0:0:0:0:0/48 (१४ अक्टोबर् २०२३ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.233.160.0/19 (१४ जुलै २०२३ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.195.240.0/20 (१४ फेब्रवरी २०२४ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.195.208.0/20 (१४ मार्च् २०२४ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.195.112.0/20 (१४ एप्रिल् २०२४ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 192.46.224.0/20 (१४ अक्टोबर् २०२३ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:१२, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 192.46.208.0/20 (१४ एप्रिल् २०२४ इत्यस्य २२:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Linode -->)
 • २२:११, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.97.128.0/18 (१४ जुलै २०२३ इत्यस्य २२:११समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- DigitalOcean -->)
 • २२:११, १४ जून् २०२१: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 34.108.0.0/16 (१४ जुलै २०२३ इत्यस्य २२:११समये समाप्तिः भवति ।) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Google Cloud -->)
 • २१:११, १४ जून् २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.104.195.180 (१६ जून् २०२१ इत्यस्य २१:११समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:५२, १४ जून् २०२१: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 146.70.0.0/16 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य १९:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- M247 -->)
 • १७:४१, १४ जून् २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 109.97.157.114 (१७ जून् २०२१ इत्यस्य १७:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १६:३२, १४ जून् २०२१: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 119.201.58.31 (१४ जून् २०२२ इत्यस्य १६:३२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: If you are affected by this block, please message us)
 • १६:३२, १४ जून् २०२१: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 67.180.121.248 (१४ जून् २०२२ इत्यस्य १६:३२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: If you are affected by this block, please message us)
 • ०४:०६, १४ जून् २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A01:598:D83C:47B9:0:0:0:0/64 (२८ जून् २०२१ इत्यस्य ०४:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०३:३५, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 61.160.210.223 (१४ जून् २०२२ इत्यस्य ०३:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०३:२७, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.92.40.49 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२७, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 92.202.70.27 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२७, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 88.135.45.189 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२६, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.247.80.89 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२६, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 43.252.145.53 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२६, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.255.248.77 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२६, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 116.68.163.3 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२५, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 119.42.97.148 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२५समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:२४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.53.82.126 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:२४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.237.168.208 (२८ जून् २०२१ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.85.52.142 (२८ जून् २०२१ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.165.70.153 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.96.225.109 (२८ जून् २०२१ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 121.151.184.232 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१३, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 81.177.23.57 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१३समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१३, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.247.89.27 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१३समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:११, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.247.84.34 (१४ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:११समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:११, १४ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.142.186.113 (२८ जून् २०२१ इत्यस्य ०३:११समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्