कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १९:२७, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.126.221.42 (१५ आगस्ट् २०२० इत्यस्य २०:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:२६, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 88.128.88.86 (१६ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १३:५६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:२५, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 160.119.220.9 (१५ आगस्ट् २०२० इत्यस्य २०:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १८:५१, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 79.67.78.175 (१५ आगस्ट् २०२० इत्यस्य २०:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १८:२२, १४ आगस्ट् २०२०: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.91.237.169 (१४ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १२:५२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • १७:५८, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.54.236.2 (२१ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १२:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:५०, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 87.220.109.120 (१६ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १२:२०समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:४९, १४ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.54.125.93 (१५ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १९:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:०८, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 86.173.4.22 (२१ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ११:३८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १७:०४, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.159.192.165 (२८ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ११:३४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:५६, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 88.70.17.30 (२८ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ११:२६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:२०, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 85.26.235.156 (२८ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १०:५०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:१२, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 85.26.233.122 (२८ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १०:४२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:०३, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.17.114.78 (१४ नवेम्बर् २०२० इत्यस्य ०९:३३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • ०४:०३, १४ आगस्ट् २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 160.16.200.33 (१३ आगस्ट् २०२१ इत्यस्य २२:३३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • ०३:४८, १४ आगस्ट् २०२०: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2600:6C50:4900:D10D:0:0:0:0/64 (२० आगस्ट् २०२० इत्यस्य २२:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०१:२८, १४ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 27.122.14.73 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १९:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:१४, १४ आगस्ट् २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 68.55.103.35 (१३ सेप्टेम्बर् २०२० इत्यस्य १८:४४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • ००:१४, १४ आगस्ट् २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 179.53.0.213 (१३ सेप्टेम्बर् २०२० इत्यस्य १८:४४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • ००:०७, १४ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.211.43.76 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १८:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०६, १४ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 31.210.107.198 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १८:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:४७, १३ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 217.160.25.226 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १८:१७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:४५, १३ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.68.40.37 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १८:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:२५, १३ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 82.223.108.209 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १७:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:२३, १३ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.171.196.16 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १७:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:२२, १३ आगस्ट् २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 82.165.23.186 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १७:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २१:४६, १३ आगस्ट् २०२०: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 102.40.48.137 (१३ सेप्टेम्बर् २०२० इत्यस्य १६:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २१:११, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.37.180.64 (२० आगस्ट् २०२० इत्यस्य १५:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • २०:४१, १३ आगस्ट् २०२०: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2409:4052:E92:3C05:ED2A:1765:EFDB:5608 (१४ आगस्ट् २०२० इत्यस्य २२:११समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 113.169.237.0 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 201.20.107.202 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.173.192.76 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 200.52.172.36 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 196.77.239.64 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 189.81.164.219 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०९, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 177.228.55.95 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.213.131.226 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 80.237.77.157 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 14.169.120.71 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 177.97.12.83 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.36.106.128 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 125.25.250.58 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०८, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 109.201.38.171 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 31.173.242.97 (१३ आगस्ट् २०२३ इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.190.12.42 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.100.147.236 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 123.28.138.61 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.17.23.217 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 196.207.134.120 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • २०:०७, १३ आगस्ट् २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 116.122.100.62 (२७ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्