Savh द्वारा अपलोड

एतद्विशेषपुटम् उत्तारितसञ्चिकाः प्रदर्शयति । योजकेन शुद्धाः अतिनूतनं सञ्चिकाः केवलम् अत्र प्रदर्शयति ।

सञ्चिकावली
दिनाङ्क नाम अंगुष्ठनखाकारम् । आकार वर्णनम्
फलितानि न सन्ति
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:सञ्चिकावलिः/Savh" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्