इदं पृष्ठं संयोक्तुम् अशक्या सङ्ग्रहः दर्श्यताम् (० पृष्ठम्) प्रस्तुतानि पृष्ठानि

तव पुस्तकस्य प्रबन्धनम्

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
Book Creator is undergoing changes

Due to severe issues with our existing system, the Book Creator will no longer support saving a book as a PDF.

Download single pages

While the Book Creator PDF rendering is disabled, you can try Download as PDF from the sidebar tools for individual articles.

अद्यतनीक्रियताम्
रिक्तपुस्तकम्
नूतनस्य अध्यायस्य नामाङ्कनं क्रियताम् अध्यायस्य नूतनं नामाङ्कनं क्रियताम् तव पुस्तकं सम्पूर्णतया रिक्तीकर्तुं किं निश्चयेन इच्छसि ?

मुद्रितपुस्तकरूपम् आदिशतु

मुद्रणाभ्यर्थनद्वारा मुद्रितपुस्तकं प्राप्नोतु

अवतीर्यताम्

तव पुस्तकस्य अवतारणाय युक्तं रूपं चित्वा कुड्मलं नुद्यताम् ।

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:समुच्यय" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्