उपकरणनिर्यातः

Jump to navigation Jump to search

HotCat उपकरणस्य निर्याताय "अवारोप्यताम्" पिञ्जः नोदनीयः, अवारोपिता सञ्चिका रक्ष्यताम्, लक्ष्यविक्यां Special:Import प्रति गम्यताम् उपारोप्यताञ्च । तत्पश्चात् MediaWiki:Gadgets-definition इत्यस्मिन् अधोनिर्दिष्टं योज्यताम् :

* HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js

लक्ष्यविक्यां भवतः उप्युक्ताधिकारः स्यात् (तन्त्रसन्देशसम्पादनस्य अधिकारः अन्तर्भूतः) सञ्चिकोपरोपणात् आयातः सक्षमः करणीयः

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:सुविधा_(गॅजेट)/export/HotCat" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्