सुभाषितसङ्ग्रहः/प्रशंसात्मकानि सुभाषितानि

विकिसूक्तिः तः
(सुभाषितानि इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

अत्रत्योपसङ्ग्रहाः भिन्नपृष्ठेषु स्थापिताः। निरस्यतामिदं पृष्ठम्।