अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलनं।
विहाय वीर्यं शरीरे संरक्ष्योर्ध्वरेताः सततं भव ॥

(शिष्यकर्तव्यसम्बद्धः) गोभिल ३/१

akāmataḥ svayamindriyasparśena vīryaskhalanaṃ।
vihāya vīryaṃ śarīre saṃrakṣyordhvaretāḥ satataṃ bhava ॥

पदच्छेदः

अकामतः, स्वयम्, इन्द्रियस्पर्शेन, वीर्यस्खलनं, विहाय, वीर्यं, शरीरे, संरक्ष्य, ऊर्ध्वरेताः, सततं, भव ।


तात्पर्यम्

गुरुः शिष्यं प्रति उपदिशति यत् हे प्रियशिष्य त्वं विना प्रयोजनं स्वयं स्वमर्माङ्गं स्पृष्ट्वा वीर्यस्य स्खलनकार्यं त्यक्त्वा वीर्यं स्वशरीरे एव संरक्ष्य निरन्तरं प्राणायामाद्युपायैः ऊर्ध्वरेताः भव ।