अनवरतमहाप्रयत्नयोगात्...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अनवरतमहाप्रयत्नयोगात् किमिव न सिद्ध्यति दुष्करं हि कार्यम्।
विहरति गगनेऽपि योगवेत्ता तरति च योगबलेन सागराम्भ:॥