अहं च त्वं च राजेन्द्र...

विकिसूक्तिः तः
(अहं च त्वं च राजेन्द्र इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> अहं च त्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथावुभावपि । बहुव्रीहिरहं राजन् ! षष्ठी तत्पुरुषो भवान् ॥