अहं च त्वं च राजेन्द्र...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> अहं च त्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथावुभावपि । बहुव्रीहिरहं राजन् ! षष्ठी तत्पुरुषो भवान् ॥