आत्मानं नियमैस्त्यैस्त्यैः...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

आत्मानं नियमैस्त्यैस्त्यैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः ।
प्राप्यते निपुणैर्धर्मो न सुखात् लभते सुखम् ॥
तात्पर्यम्

पुण्येनैव सुखं प्राप्यते न तु सुखेन । अतः चतुराः नियमैः शरीरं परिश्राम्यन्तः पुण्यसङ्ग्रहणं कुर्वन्ति ।