आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थ: …

विकिसूक्तिः तः

आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थ: को न स्याद् बहुधनको बहुश्रुतो वा?
आलस्यादियमवनि: ससागरान्ता सम्पूर्णा नरपशुभिश्च निर्धनैश्च॥