काकत्रोटिबिम्बन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

काकः स्वस्यैव चञ्चुं बिम्बफलं मन्यते । तथा स्वस्यैव विषये वर्तमानम् अज्ञानं बोधयितुम् अस्य प्रयोगो भवति ।