कुम्भकारगृहेऽप्यर्धं...

विकिसूक्तिः तः

कुम्भकारगृहेऽप्यर्धं
तदर्धं हस्तिनापुरे।
तस्य युग्मं च लङ्कायां
यो जानाति स पण्डितः॥

कुम्भकारस्य गृहे अर्धभागः, हस्तिनापुरे अर्धभागः, तयोः युग्म लङ्कायां विद्यते । किमिति यः जानाति सः पण्डितः ।

उत्तरम्

कुम्भकर्णः