कुलम्

विकिसूक्तिः तः
 • यदि च विभवरूपज्ञानसत्त्वादयः स्युर्न तु कुलविकलानां वर्तते वृत्तशुद्धिः ।
  • अविमारकम्, पृ ० ५

कुलकन्यका[सम्पाद्यताम्]

 • यॆन पुरुषेण कुलकन्यका करे गृहीत तथा तस्य धर्मदारैर्भवितव्यं खलु ।
  • कमलिनीकलहंसम्, पृ ० ५८

कुलपर्वताः[सम्पाद्यताम्]

 • न कम्पन्ते झंझामरुति किल वाति प्रतिदिशम् ।
समुन्मूर्च्छत्साराः कुलशिखरिणः किञ्चिदपि ते ॥
  • महावीरचरितम्, VI. ३६

कुलप्रतिष्ठा[सम्पाद्यताम्]

 • अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य ।
  • उत्तररामचरितम्, V. २५

कुलविरोधः[सम्पाद्यताम्]

 • सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ।
  • पञ्चरात्रम्, III.४

कुलीनाः[सम्पाद्यताम्]

 • असन्त इव सन्तोऽपि कोपयन्ति परं नरम् ।
निजक्षमागुणोदारपरिपाकं परीक्षितुम् ॥
  • स्वानुभूतिः पृ ० ५
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=कुलम्&oldid=6350" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्