गकाराद्याः लोकोक्तयः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

गर्जन्त: नैव वर्षन्ति।
मराठीप्रतिरूपकम्-गर्जेल तो पडेल काय?
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

गात्राद् गुरु: अलङ्कार:।
मराठीप्रतिरूपकम्- नाकापेक्षा मोती जड.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-