गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु:...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम:॥