जैनदर्शनसूक्तयः (अजीर्णम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अजीर्णेऽभोजनमिति । - ध० बि० १.४३