जैनदर्शनसूक्तयः (अज्ञः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> १. अज्ञस्य जन्तोः पलिताङ्कुरेक्षणं

भवेन्मनोभङ्गकृते न धीमतः । - यशस्तिलकचम्पूः २.१०३

२. विषयाणां कृते नाज्ञो

यात्यनर्थानपार्थकम् । - आदिपुराणम् ३६.७५