जैनदर्शनसूक्तयः (अतिथिः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. अतिथिसत्करणं चरणं व्रते, गुणसमुद्धरणं जगतः कृते ॥ - दयोदयचम्पूः ४.४

२. अतिथीनां प्रति पूजा, रुधिरमलं धावते वारि । - रत्नकरण्डश्रावकाचारः ५.११४

३. भगवदादरणं च महायते- र्निखिलदेवमयोऽतिथिरुच्यते । - दयोदयचम्पूः ४.४