जैनदर्शनसूक्तयः (असम्भवम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. न हि सागररत्नानामुत्पत्तिः सरसो भवेत् । - पद्मपुराणम् ३१.१५५

२. नीरनिर्मथने लब्धिर्नवनीतस्य किं कृता ? - पद्मपुराणम् ११८.७९

३. बालुकापीडनाद् बालस्नेहः

संजायतेऽथ किम् । - पद्मपुराणम् २०.२२९