जैनदर्शनसूक्तयः (आगमः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> १. आप्तवचनादि निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । - परिक्षामुखम्, प्र० प्र० १.१२३

२. हेयोपादेयरूपेणा चतुर्वर्गसमाश्रयात्, कालत्रयगतानर्थान्गमयन्नागमः स्मृतः । - उपासकाध्ययनम्