सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (आश्रयः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. आश्रयसामर्थ्यात् पुंसां किं नोपजायते ? - पद्मपुराणम् ४७.२०

२. स्वयोग्यस्याश्रयणमिति । - ध० बि० १.१७

३. प्रायेण स्वामिशीलत्वं संश्रितानां प्रवर्तते । - उत्तरपुराणम् ७४.२१७