सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (उपकारः)

विकिसूक्तिः तः

१. उदारा भवन्ति हि दयापराः । - पद्मपुराणम् १२.१३१

२. कथं हन्या उपकारकराः नराः ? - पाण्डवपुराणम् १२.२९७

३. गतिस्थित्युपग्रहौ धर्म्माधर्म्मयोरुपकारः । - तत्त्वार्थसूत्रम् ५.१७

४. परस्परोपग्रहो जीवानाम् । - तत्त्वार्थसूत्रम् ५.२१