सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (ऋषिः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. ऋषयस्ते खलु येषां परिग्रहे

नास्ति याचने वा बुद्धिः । - पद्मपुराणम् ११९.६१

२. ऋषयस्ते हि भाष्यन्ते ये स्थिता जन्तुपालने । - पद्मपुराणम् ११.५८