जैनदर्शनसूक्तयः (कथा)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> आध्यात्मामृतवर्षिणीमपि कथामापीय सन्तः सुखं गाहन्ते विषमुद्गिरन्ति तु खला वैषम्यमेतत्कुलः । - अध्यात्मसारः १२.५