जैनदर्शनसूक्तयः (कायः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> १. जलबुद्बुदवत्कायः सारेण परिवर्जितः । - पद्मपुराणम् ५.२३७

२. निरीहैरपि रक्षणीयः कायः

परं मुक्तिलताप्रसूत्यैः - यशस्तिलकचम्पूः १.१२९

३. रोगोरगबिलं कायम् । - वीरवर्धमानचरितम् ११.५