सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (क्रोधी)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. न कस्यापि क्रुद्धस्य पुरस्तिष्ठेत् । - नीतिवाक्यामृतम् ६.६

२. यथौषधक्रिया रिक्ता रोगिणोऽपथ्यसेविनः क्रोधनस्य तथा रिक्ताः समाधि श्रुतसंयमाः । - उपासकाध्ययनम् १३१