जैनदर्शनसूक्तयः (जगत्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. को ह्यस्य जगतः कर्त्तुं शक्नोति मुखबन्धनम् । - पद्मपुराणम् ९७.१२५

२. विद्युदाकालिकं ह्येतज्जगत्सारविवर्जितम् । - पद्मपुराणम् ११०.५५

३. स्वभावादायुर्लावण्यलक्ष्म्यस्तदपि जगदिदं चित्रमत्रैव सक्तम् । - यशास्तिलकचम्पूः १.१२४