जैनदर्शनसूक्तयः (जितेन्द्रियः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. वाञ्छितार्थेऽपि कातर्यं

वशिनां न हि दृश्यते । - क्षत्रचूडामणि ८.७२

२. समस्ति यतान्मनो नूनं

कोऽपि महिमूर्ध्न्यहो महिमा । - सु० उ० म० ८.११