जैनदर्शनसूक्तयः (ज्ञानमन्धकारश्च)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> १. तमो निरोधि वीक्षन्ते तमसा नावृतं परम् कुड्यादिकं न कुड्यादितिरोहितमिवेक्षकाः । - लघीयस्त्रयः ६.५६