सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (तत्त्वम्)

विकिसूक्तिः तः

१. जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् । - तत्वार्थसूत्रम् १.४

२. तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपम् । - यु० अ० ४६

३. तत्त्वं विशुद्धं सकलैर्विकल्पैः । - यु० अ० १९

४. मधुरोद्कयोगेन समा तत्त्वश्रुतिस्तथा । - यो० दृ० सं० ६२